Elis tài trợ sửa chữa phòng học của Trung tâm dạy nghề – phục hồi chức năng cho người tàn tật Bắc Ninh.

 

Bài viết liên quan